Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

שותפויות עיסוק ציבורי בבתי עיתון באטלנטה

524

סיכום:

רשויות הבנייה הציבורי באטלנטה


משרד הפעילות הציבורי באטלנטה ממונה על יצירת וטיפוח שותפויות מכיוון בתי עיתון באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, הורים, תאגידים לאומיים ומקומיים, ארגונים חפים מטרות ביזנס וארגונים אזרחיים על מנת לבנות את אותו הישגי התלמידים. משרד הפעילות הציבורי נועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת כמעט בכל בתי הספר באטלנטה. הקצין …

מילות מפתח:

בתי ספר באטלנטה, בתי עיתון, אטלנטה

תכנון המאמר:

העסק היצירה הציבורי באטלנטה


גורמי העיסוק הציבורי באטלנטה אחראי מאוד על אודות הפקת וטיפוח שותפויות בין בתי ספר באטלנטה, מתנדבים בקהליה, מורים, אבא ואימא, פירמות לאומיים ומקומיים, כיתות ש מטרות ביזנס וארגונים אזרחיים על מנת להתקל ב את כל הישגי התלמידים. גורמי היצירה הציבורי נועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת כמעט בכל בתי הצבע באטלנטה. מוקד בניין משרדים היא לחבר את אותה בתי מעצב השיער שלכל כלי שמסוגל לתת אפקט חיובית בדבר מעבר התלמידים בבתי מעצב השיער באטלנטה. נוספות ממערכות היחסים הנ"ל הנן אלו שיש להן מהות מיוחד ופורץ שיטת. שתי מתוכניות השותפות המצליחות מאוד מורכבות שתי מהתאגידים הממשיים בארץ ישראל.

תוכנית "להביא את זה הביתה" של היולט פקרד

בתי הצבע באטלנטה שיש לאורך עידנים קונבנציונלי מתכנית "להביא את הדירה הביתה" בקרב היולט פקרד. שותפות בתי המעצב באטלנטה שיש להן היולט פקרד הוא רגיל מתוכנית משמעותית 2 שנים בשערה נציגים מהוולט פקרד מחפשים עד מאוד מ- 600 בתי עיתון בארצות הברית, בקנדה ובקריביים. מטרת ה העיקרית על ידי תוכנית & ספר תורה מחיר ;להביא את זה הזמן הביתה" בידי היולט פקרד הינה לעודד את התלמידים, את אותן הוריהם ומוריהם ליצור ולתקשר במחיר הדרך. תכנית "להביא את אותה הביתה" של היולט פקרד הוא תוכנית חקר אינטראקטיבית שיוצרת לתלמידים לקבץ מעשה זמין באמצעות צילום דיגיטלי ומחשבים.

חטיבת הביניים באומדן מחירי בתי הספר באטלנטה הייתה אחד המקומות שהינם התלמידים נחשפו לחידושים האחרונים בגדר הדרך. תלמידי חטיבות הביניים אלו שיש להן הביאו הצלחה לאתר על מה באפשרותכם ליישם מיכשור והיכולת זו ספר תורה מחיר . הסיבה בחטיבת הביניים פרייס נתפסה לאפשר לתלמידי האוניברסיטאות בידי יעילות העבודה שלהם. התלמידים, המנהלים והמורים בכל דירה הצבע התיכון פרייס השתכרו אנו מהשתתפות בתי המעצב באטלנטה בתכנית "להביא אותה הביתה" אצל היולט פקרד.

שותפות לטווח ממושך על ידי בתי הצבע באטלנטה בעלויות ג’נרל אלקטריק

בתי הצבע באטלנטה מצויים בשותפות בנות ג’נרל אלקטריק חשמל כיום 1993 וימשיכו בשותפות היא לאחר מכן. השותפות בעלות ג’נרל אלקטריק כוללת מספר אתרי אינטרנט שוטפים מיוחדים והוקמה במקור בידי בוגרי בתי הצבע באטלנטה לשעבר שכיום מועסקים באמצעות ג’נרל אלקטריק. השותפות בידי ג’נרל אלקטריק התחילה כתוכנית התואר ב סיוע והדרכה שבו לקוחות בידי ג’נרל אלקטריק יתנדבו בבתי ספר בגזרה, איזה מהווה התרחבה והכילה אחר תכנון SAT בשבת, מוסד המשאבים הטכנולוגיים לכל המשפחה ותוכניות מלגות. מתופעל בתקופה זו שנתיים מ -1,500 האנשים שמאכלסים את ג’נרל אלקטריק המעורבים והיה אם מסוים בשותפות ג’נרל אלקטריק. השותפות של ג’נרל אלקטריק הוכיחה את עצמה כמשפיעה עד מאוד אודות ביצועי ה- SAT בידי התלמידים.

ב- 2002 תרמה ג’נרל אלקטריק מיליון דולר לנכס מעצב השיער התיכון "סאות’סייד" אצל אטלנטה כחלק מ התוכנית הלאומית למכללות אצל ג’נרל אלקטריק. תרומה הינה לבית הספר התיכון "סאות’סייד" הינה המענק ההתחלתי מתכנית המענק בקרב קולג ‘המוענק לבית ספר בבתי המעצב באטלנטה. המענק משמש את אותן מטרה "עיצוב אסטרטגי להצלחת תלמידים" בתי הצבע התיכוניים בידי סאות’סייד. העשייה החשוב בבתי המעצב מתכנן להכפיל, ואפילו עד שנת 2021, את אותם אחוז בתי הספר התיכוניים על ידי סאות’סייד שעוברים אוניברסיטאות או שמא אוניברסיטאות לארבע עידנים או אולי יותר, או גם שנרשמים למוסדות טכניים.